ඉන්ටර්ග්‍රිටි අයිඩල් 2018 වැඩසටහනේ නාම යෝජනා භාර ගැනීම 2018 අගෝස්තු 31 වන දිනෙන් අවසන්

ශ්‍රී ලංකාවේ අවංක රාජ්‍ය සේවකයන් සොයා යන ඉන්ටර්ග්‍රිටි අයිඩල් 2018 වැඩසටහනේ නාම යෝජනා භාර ගැනීම 2018 අගෝස්තු 31 වන දිනෙන් අවසන් විය. මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ සියලූම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි අයදුම්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් අප වෙත ඉදිරිපත් වූ අතර ඒ අතරින් අයදුම්පත් 200 ප්‍රමාණයක් මුලික පිරිසුම් සදහා ඉන්ටර්ගි්‍රටි අයිඩල් සම්මාන උලෙලෙහි විනිසුරු මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය සදහා නොබෝදා ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙම අයදුම්පත් අතර මෙරට රාජ්‍ය සේවයට අනුබද්ධ ගුරුවරු, විදුහල්පතිවරුන්, ග්‍රාම නිළධාරීන්, දිසාපතිවරු,ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, පොලිස් නිළධාරීන්, වන අඩවි නිළධාරීන්, ශ්‍රි ලංකා තානාපති සේවය, මහාචාර්යවරුන්, සමෘද්ධි නිළධාරීන්, වෛද්‍යවරුන්, හෙද නිළධරීන් හා විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්වලට අයත් අයදුම්පත් රාශියක් වේ.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

back to top